Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

NGŨ THANH, NGŨ HÀNH VÀ THẬP KHÁN

Tâm Linh Số - Trâm
Th 6 22/07/2022

 

Ngũ thanh cung, thương, giốc, chủy, vũ là những âm cơ bản trong âm nhạc truyền thống của Trung Quốc. “Chiếu đảm kinh" đã kết hợp năm thanh này với Ngũ hành để phán đoán cát hung qua giọng nói của con người. Người nào có chất giọng không bị phá bởi bốn chất giọng còn lại thì đó là người giàu sang. Ngũ hình là năm loại tướng mạo của con người được tổng kết qua Ngũ hành là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Chương này kết hợp ngũ hình và khí sắc để nói rõ người hình nào phù hợp nhất với khí sắc gì. Thập khán thì căn cứ vào những hành vi thường ngày của con người để tổng kết ra tướng của quý nhân.

 

1.NGŨ THANH:ĐƯỢC CHÍNH THANH THÌ QUÝ

Ngũ thanh: không lẫn tạp âm thì quý

Ngũ thanh tức chỉ 5 thanh cơ bản cấu thành âm giai trong âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, đó là cung, thương, giốc, chuỷ và vũ. Trong Thuật xem tướng mặt vận dụng ngũ thanh để phân biệt những chất giọng khác nhau. Sách cho rằng, nếu giọng của một người hoàn toàn là một trong năm âm mà không pha lẫn bốn âm kia thì người này có tướng đại phú quý. Nếu lại kết hợp với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ mà Ngũ hành không tương khắc thì người này thực sự có cuộc sống giàu sang phú quý.

Người có ngũ thanh

Âm thanh (giọng nói) có thể phân thành thanh cung, thanh thương,thanh giốc, thanh chủy và thanh vū. Năm thanh này vốn là âm cơ bản trong âm nhạc truyền thống của Trung Quốc,trong tướng thuật vận dụng năm thanh này để phân tích tình hình cát hung họa phúc của năm hình người khác nhau.

Ngũ thanh: Ngũ hành tương sinh thì quý

Người có thanh cung

 • Người hình Kim, cung thuộc Thổ, tức Thổ sinh Kim, trong sinh ngoài, người này chỉ biết giữ tài sản, làm quan không to.
 • Người hình Thổ, cung thuộc Thổ, tỷ hoà với Thổ, người này giàu mà có của, có thể giữ chức huyện lệnh.
 • Người hình Thuỷ, cung thuộc Thổ, là Thổ khắc Thuỷ, trong khắc ngoài, người này nghèo trước giàu sau, tích góp được nhiều tiền của, có thể giữ chức ngũ mã giám ti.
 • Người hình Mộc, cung hình Thổ, ngoài khắc trong, người này có thể do theo đuổi cuộc sống giàu sang phú quý mà phạm tội.
 • Người hình Hoả, cung thuộc Thổ, là Hoả chi phối Thổ, ngoài sinh trong, người này nếu sinh vào tháng tư thì có thể làm tể tướng, còn sinh vào các tháng khác thì có thể được kẻ đưa người đón.

Người có thanh thương

 • Người hình Thổ, thương thuộc Kim, là Thổ chi phối Kim, ngoài chi phối trong. Người này có thể làm tể tướng, nếu sinh vào mùa thu thì có thế phong vương. Còn sinh vào các tháng khác cũng tốt.
 • Người hình Kim, thương thuộc Kim, tỷ hoà với Kim, người này có của cải, có thể giữ chức huyện lệnh.
 • Người hình Thuỷ, thương thuộc Kim, là Kim sinh Thuỷ, trong phát ra ngoài. Người này có cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng làm quan không lớn.
 • Người hình Mộc, thương thuộc Kim, là Kim khắc Mộc, trong khắc ngoài. Người này nghèo trước giàu sau, có thế giữ chức Ngũ mã giám ti.
 • Người hình Hỏa, thương thuộc Kim, là Hỏa khắc Kim, ngoài khắc dụng. Người này do theo đuối cuộc sống giàu sang phú quý mà phạm hình phạt.

Người có thanh giốc

 • Người hình Thổ, giốc thuộc Mộc, là Mộc khắc Thổ, trong khắc ngoài. Người này nghèo trước giàu sau, làm quan tới chức Ngũ mã đài viện.
 • Người hình Kim, giốc thuộc Mộc, là Kim khắc Mộc, ngoài khắc trong. Người này vì theo đuổi sự giàu sang phú quý mà có thể bị giết. Nếu sinh vào mùa xuân thì tui làm đến cấp tướng cũng vẫn có thể bị giết.
 • Người hình Thủy, giốc thuộc Mộc, là Thuỷ chi phối Mộc, ngoài chi phối trong. Nếu sinh vào mùa đông thì làm đến chức tể tướng, hoặc được vong phương. Nếu sinh vào các tháng khác thì cũng có thể được người đưa người đón.
 • Người hình Mộc, giốc thuộc Mộc, Mộc tỷ hoà Mộc, người này giàu có, làm quan tới chức huyện lệnh. Nếu sinh trong ba tháng mùa xuân thì được làm quan hầu hạ bên vua.
 • Người hình Hoả, giốc thuộc Mộc, là Mộc sinh Hỏa, trong chi phối ngoài. Người này có của cải, làm quan tới chức Ngũ mã giám ti. Nếu sinh trong ba tháng mùa xuân thì có thể làm kẻ hầu người hạ. 
 

Người có thanh chuỷ

 • Người hình Thổ, chu thuộc Hoả, là Hoả sinh Thổ, trong chi phối ngoài. Người này có của cải, làm chức quan không to, nếu sinh vào mùa hè thì có thể làm Võ soái thủ thần.
 • Người hình Kim, chuỷ thuộc Hoả, là Hoả khắc Kim, trong khắc ngoài. Người này có cuộc sống sung túc, làm quan tới chức Ngũ mã giám ti, nếu sinh vào mùa hè thì làm Võ thái uý.
 • Người hình Thuỷ, chuỷ thuộc Hoả, là Thuỷ sinh Hoả, ngoài khắc trong. Người này có thể được phong cấp tướng, nếu sinh vào mùa hè thì được phong vương. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không tránh khỏi tội chết.
 • Người hình Mộc, thuỷ thuộc Hỏa, là Mộc sinh Hoả, ngoài sinh trong. Nếu sinh vào mùa hè thì được bái tướng phong vương, còn sinh vào các tháng khác thì cũng có thể được người đưa kẻ đón.
 • Người hình Hoả, thuỷ thuộc Hoả, tỷ hoả với Hoả, người này có của cải, có thể làm quan. Nếu sinh vào mùa hè thì cũng có thể làm ở sát viện (toà ngự sử, chuyên giám sát việc quan lại).

Người có thanh vũ

 • Người hình Thổ, vũ thuộc Thuỷ, là Thổ khắc Thuỷ, ngoài khắc trong. Người này nghèo trước giàu sau, tuy nhiên do mải làm giàu nên cuối cùng họ có một kết cục tệ hại.
 • Người hình Kim, vũ thuộc Thuỷ, là Kim sinh Thuỷ, ngoài sinh trong. Nếu sinh vào mùa thu thì được bái tướng phong vương. Nếu sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè thì có thể làm trong các lĩnh vực khác.
 • Người hình Mộc, vũ thuộc Thuỷ, là Thuỷ sinh Mộc, trong sinh ngoài. Người này có của cải, nhưng làm quan không nghiêm. Nếu sinh vào mùa đông thì có thể làm võ soái.
 • Người hình Hoả, vũ thuộc Thuỷ, là Thuỷ khắc Hoả, trong khắc ngoài. Người này nghèo trước giàu sau, làm quan đến chức Ngũ mã giám ti, nếu sinh vào mùa đông thì làm đại tướng.
 • Người hình Thuỷ, vũ thuộc Thuỷ, tỷ hoà với Thuỷ, người này có của cải, có thể giữ chức huyện lệnh. Nếu sinh vào mùa đông thì làm ở Sương đài.
 • Ngũ thánh cũng có thuộc tính Ngũ hành, cung thuộc Thổ, thương thuộc Kim, giốc thuộc Mộc, thuỷ thuộc Hoả,vũ thuộc Thuỷ. Phần này chủ yếu phân biệt năm hình người với Ngũ hành, đồng thời vận dụng nguyên lý Ngũ hành tương sinh tương khắc để phân tích kỹ hơn về tình hình cát hung họa phúc khi kết hợp người có ngũ thanh với Ngũ hành.

2. NGŨ HÌNH: HỢP KỴ CỦA NGŨ HÌNH

Ngũ hình: được chính hình thì quý

Hình cốt của con người cũng dựa theo Ngũ hành mà phân thành năm hình đó là: hình Kim, hình Thuỷ, hình Mộc, hình Hoả và hình Thổ:

 • Người hình Kim có hình cốt cứng cáp, không nên trơn.
 • Người hình Thuỷ tướng cách đầy đặn, không có khiếm khuyết, không nên béo mà da thịt lỏng lẻo. Người hình Mộc thì thanh tú, không nên nhỏ nhen cục súc.
 • Người hình Hoả trên nhọn dưới rộng.
 • Người hình Thổ mặt mày đầy đặn, vuông vức, không nên lộ ra ngoài. Nếu được chính hình của năm hình này thì đó là tướng quý.

Ngũ hình: khí sắc phù hợp với tướng cách thì quý

Theo thuộc tính của Ngũ hành thì ngũ hình cũng có khí sắc phù hợp với tướng cách của từng kiểu người. Người hình Kim hợp sắc vàng, người hình Thuỷ hợp sắc trắng, người hình Mộc hợp sắc xanh, người hình Hoả hợp sắc đỏ, người hình Thổ hợp sắc đen. Nếu được sắc màu tương ứng thì đó là tướng quý.

3. THẬP KHÁN: ĐOÁN HỌA PHÚC QUA LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG

Thập khán vẹn toàn: là quý nhân

Trước tiên xem bước đi của một người nhanh hay chậm, nhẹ nhàng hay căng thẳng, dáng vẻ thư thái hay nặng nề. Sau đó xem khí sắc trên mặt của họ ẩn tàng hay thể hiện rõ trên mặt. Tiếp tục xem tư thế ngồi của họ có ngày ngắn hay không, khi nói chuyện lời nói có ngắn gọn và có sức thuyết phục hay không. Vì căng thẳng mà nói không thoát được ý, hoặc động tác nhiều, thái độ cợt nhả, tư thế ngồi không ngay ngắn, đó đều không phải là tướng quý.

Thứ hai, xem thần thái trong quá trình đối nhân xử thế. Nếu ở chỗ đông người mà vẫn thản nhiên như không, khi chào hỏi với người lạ vẫn tự nhiên như thường. Khi ngồi người cân đối, không nghiêng ngả, đó là tướng quý.

Thứ ba, xem cách ăn uống. Phải tự nhiên như ở nhà, không căng thẳng, không ngó nghiêng.

 

Trong thập khán thiếu mất nội dung thứ tư

Thứ năm, khi nói chuyện với người khác hoặc khi hành sự thái độ bình tĩnh, không lộ vẻ xúc động.

Thứ sáu, tính tình thoải mái, cử chỉ điểm đạm, không hoảng hốt, đó là tướng của quý nhân. Bên nhà Phật và nhà Đạo đều cho rằng, con người mới sinh ra tính đã ác, do vậy trong cuốn sách này cho rằng trong thâm tâm của con người vốn tồn tại mặt ác, tuy nhiên nếu xử sự đúng đắn thì đó là người cao quý.

Thứ bảy, xem thần thái khi họ rời đi. Nếu họ rời đi như rắn vào hang, tức không quay đầu lại thì đó là tướng cách của quý nhân.

Thứ tám, xem hành vi khi họ đi. Nếu bước đi tự nhiên và nhẹ nhàng thì đó là tướng quý.

Thứ chín, xem thái độ khi gặp người khác trên đường. Nếu thái độ bình thường, không vồ vập cũng không thờ ơ thì đó cũng là quý nhân.

Thứ mười, xem lời nói khi trò chuyện với người khác. Nếu nói năng lưu loát, không dề dà cũng không nói rườm rà, đó cũng là quý nhân.

Viết bình luận của bạn